بخشنامه‌ها

عنواندانلود
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها سه ماهه سوم و چهارم سال 1400
download
شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها سه ماهه اول و دوم 1400
download
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها سه ماهه سوم و چهارم سال 1399
download
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها نیمه اول سال 1399
download
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1398
download
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1398
download
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1397
download
شاخص‌های قطعی تعدیل مربوط به نیمه اول سال 1397
download
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396
download
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396
download
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396download
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395download
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395download

فهارس بها

دانلود یکجا فهارس بها سال ۱۴۰۱

عنوانلینک دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره‌برداری و نگهداری آب شرب سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1401download
فهرست شرح ردیف رشته کارهای دریایی و ساحلی 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1401download
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1401download
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1401download
فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 1401download

عوامل موثر در فهرست بهای واحد پایه

.

عنوانلینک دانلود
نرخ مصالح موثر در فهرست بهای واحد پایه سال 1400download
نرخ دستمزد نیروی انسانی موثر در فهرست بهای واحد پایه سال 1400download
نرخ ماشین آلات و ابزار موثر در فهرست بهای واحد پایه سال 1400download
کل نرخ عوامل موثر در فهرست بهای واحد پایه سال 1400 - اکسلdownload
© وب‌سایت رسمی شرکت شهباز-تواناب | Powered By: AlirezA